Trang 10002, kết quả từ 100011 tới 100020 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lê Thị Được

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Thị Được, nguyên quán chưa rõ, sinh 1922, hi sinh 1/1/1970, hiện đang yên nghỉ tại Duy Nghĩa - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Chưa rõ họ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ họ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Nghĩa - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Trương Văn Hột

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Văn Hột, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 20/2/1971, hiện đang yên nghỉ tại Duy Nghĩa - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Đoàn Muôn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đoàn Muôn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 29/1/1971, hiện đang yên nghỉ tại Duy Nghĩa - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Trần văn Thành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần văn Thành, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/8/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 6. Liệt sĩ Chưa rõ họ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ họ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Nghĩa - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Trần Văn Vĩnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Vĩnh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại Duy Nghĩa - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Mai Trinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mai Trinh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1934, hi sinh 25/10/1969, hiện đang yên nghỉ tại Duy Nghĩa - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Trần Thị Minh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Thị Minh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 7/12/1967, hiện đang yên nghỉ tại Duy Nghĩa - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Chưa rõ họ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ họ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Nghĩa - Quảng Nam

1...999799989999100001000110002100031000410005...74341