Trang 10005, kết quả từ 100041 tới 100050 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Võ hứu ánh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ hứu ánh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 27/10/1969, hiện đang yên nghỉ tại Duy Nghĩa - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Lê Đình Tơ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Đình Tơ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1935, hi sinh 8/1967, hiện đang yên nghỉ tại Duy Thành - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Chưa rõ họ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ họ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Thành - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Nguyễn Bán

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Bán, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 18/8/1965, hiện đang yên nghỉ tại Duy Hải - Thành phố Hội An - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Nguyễn Sỏ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Sỏ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 2/1973, hiện đang yên nghỉ tại Duy Tân - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Nguyễn Thị Đua

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Đua, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 6/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại Duy Hải - Thành phố Hội An - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Nguyễn Đức Năm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Năm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/7/1971, hiện đang yên nghỉ tại Duy Tân - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Đinh Phong

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Phong, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 10/12/1965, hiện đang yên nghỉ tại Duy Tân - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Lê Văn Gia

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Gia, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại Duy Thành - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Huỳnh Tấn Dũng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Tấn Dũng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 5/1/1971, hiện đang yên nghỉ tại Duy Thành - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam

1...100001000110002100031000410005100061000710008...74341