Trang 10007, kết quả từ 100061 tới 100070 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lê văn Hiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê văn Hiến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 8/9/1971, hiện đang yên nghỉ tại Duy Hải - Thành phố Hội An - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Đặng Môn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đặng Môn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1930, hi sinh 28/5/1965, hiện đang yên nghỉ tại Duy Thành - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Chưa rõ họ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ họ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Hải - Thành phố Hội An - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Trần Thông

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Thông, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Tân - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Đặng Bình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đặng Bình, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Tân - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Trần Kiếm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Kiếm, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Tân - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Trần Thị Hào

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Thị Hào, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Tân - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Đinh Thị Cọng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Thị Cọng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1970, hiện đang yên nghỉ tại Duy Tân - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Đỗ Minh Tân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Minh Tân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1922, hiện đang yên nghỉ tại Duy Tân - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Đoàn Thất

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đoàn Thất, nguyên quán chưa rõ hi sinh 11/9/1970, hiện đang yên nghỉ tại Duy Tân - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam

1...100021000310004100051000610007100081000910010...74341