Trang 10015, kết quả từ 100141 tới 100150 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Chưa rõ họ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ họ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Hòa - Thành phố Hội An - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Ngô Gia

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Gia, nguyên quán chưa rõ, sinh 1938, hi sinh 27/11/1967, hiện đang yên nghỉ tại Duy Trinh - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Phạm Hưng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Hưng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 28/4/1969, hiện đang yên nghỉ tại Duy Sơn - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Nguyễn Nguyện

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Nguyện, nguyên quán chưa rõ hi sinh 19/5/1951, hiện đang yên nghỉ tại Duy Phước - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Chưa rõ họ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ họ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Vinh - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Nguyễn Quang Thời

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Quang Thời, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 28/4/1969, hiện đang yên nghỉ tại Duy Sơn - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Chưa rõ họ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ họ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Trung - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Chưa rõ họ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ họ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Vinh - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Chưa rõ họ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ họ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Hòa - Thành phố Hội An - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Trương Bổ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Bổ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1932, hi sinh 7/5/1953, hiện đang yên nghỉ tại Duy Phước - Quảng Nam

1...100101001110012100131001410015100161001710018...74341