Trang 10023, kết quả từ 100221 tới 100230 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Chưa rõ họ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ họ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Nghĩa - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Võ Đức Chiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Đức Chiến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 20/12/1969, hiện đang yên nghỉ tại Duy Hải - Thành phố Hội An - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Chưa rõ họ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ họ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Thành - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Võ Tấn tiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Tấn tiến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 28/5/1965, hiện đang yên nghỉ tại Duy Thành - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Lê Văn Trình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Trình, nguyên quán chưa rõ, sinh 1932, hi sinh 5/12/1967, hiện đang yên nghỉ tại Duy Nghĩa - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Đinh Hai

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Hai, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/1967, hiện đang yên nghỉ tại Duy Tân - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Chưa rõ họ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ họ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Phước - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Lê Văn Nhiên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Nhiên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 1964, hiện đang yên nghỉ tại Duy Thành - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Nguyễn Năm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Năm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/12/1966, hiện đang yên nghỉ tại Duy Tân - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn ba

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn ba, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại Duy Hải - Thành phố Hội An - Quảng Nam

1...100181001910020100211002210023100241002510026...74341