Trang 10024, kết quả từ 100231 tới 100240 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Tào Thị Mai

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tào Thị Mai, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/12/1971, hiện đang yên nghỉ tại Duy Tân - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Lê Chỉ Nam

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Chỉ Nam, nguyên quán chưa rõ, sinh 1955, hi sinh 19/7/1981, hiện đang yên nghỉ tại Duy Thành - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Lê Văn Tiếp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Tiếp, nguyên quán chưa rõ hi sinh 28/5/1965, hiện đang yên nghỉ tại Duy Thành - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Lê Văn nam

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn nam, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 16/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại Duy Hải - Thành phố Hội An - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Lê Phụ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Phụ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1938, hi sinh 26/8/1968, hiện đang yên nghỉ tại Duy Hải - Thành phố Hội An - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Lê Thị ba

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Thị ba, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/1967, hiện đang yên nghỉ tại Duy Tân - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Chưa rõ họ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ họ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Tân - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Trần Hoàng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Hoàng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại Duy Tân - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Chưa rõ họ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ họ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Tân - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Huỳnh Văn Hội

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Hội, nguyên quán chưa rõ, sinh 1925, hi sinh 27/7/1948, hiện đang yên nghỉ tại Duy Hải - Thành phố Hội An - Quảng Nam

1...100191002010021100221002310024100251002610027...74341