Trang 10032, kết quả từ 100311 tới 100320 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Phạm Ngọc Tình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Ngọc Tình, nguyên quán chưa rõ, sinh 1930, hi sinh 1965, hiện đang yên nghỉ tại Duy Tân - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Chưa rõ họ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ họ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Phước - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Nguyễn Năm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Năm, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Sơn - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hinh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hiện đang yên nghỉ tại Duy Vinh - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Đỗ hữu Lộc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ hữu Lộc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1930, hi sinh 8/10/1969, hiện đang yên nghỉ tại Duy Hải - Thành phố Hội An - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Chưa rõ họ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ họ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Trung - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Chưa rõ họ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ họ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Phước - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Chưa rõ họ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ họ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Trung - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Oai

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Oai, nguyên quán chưa rõ, sinh 1934, hi sinh 13/5/1970, hiện đang yên nghỉ tại Duy Trinh - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Phạm Thị Bảy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Thị Bảy, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 1970, hiện đang yên nghỉ tại Duy Hòa - Thành phố Hội An - Quảng Nam

1...100271002810029100301003110032100331003410035...74341