Trang 10033, kết quả từ 100321 tới 100330 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Phạm Văn Ba

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Ba, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 7/2/1968, hiện đang yên nghỉ tại Duy Trinh - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Sự

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Sự, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Sơn - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Đào Văn Tường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đào Văn Tường, nguyên quán chưa rõ, sinh 1937, hi sinh 7/11/1969, hiện đang yên nghỉ tại Duy Hòa - Thành phố Hội An - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Chưa rõ họ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ họ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Phước - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Mai Ngôn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mai Ngôn, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Sơn - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Đ/c Nghê

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đ/c Nghê, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Sơn - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Đào Văn Thanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đào Văn Thanh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1930, hi sinh 1966, hiện đang yên nghỉ tại Duy Hòa - Thành phố Hội An - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Nguyễn Thị Hồng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Hồng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Vinh - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Chưa rõ họ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ họ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Trung - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Phạm Thị Tư

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Thị Tư, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 26/2/1974, hiện đang yên nghỉ tại Duy Trinh - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam

1...100281002910030100311003210033100341003510036...74341