Trang 10034, kết quả từ 100331 tới 100340 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Thị Kim

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Kim, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 25/9/1966, hiện đang yên nghỉ tại Duy Vinh - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Thái Thị Hai

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Thái Thị Hai, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/1971, hiện đang yên nghỉ tại Duy Trinh - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Hồ Nhứt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Nhứt, nguyên quán chưa rõ, sinh 1925, hi sinh 13/8/1970, hiện đang yên nghỉ tại Duy Phước - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Lê Văn Cường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Cường, nguyên quán chưa rõ, sinh 1955, hi sinh 3/1966, hiện đang yên nghỉ tại Duy Hòa - Thành phố Hội An - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Chưa rõ họ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ họ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Phước - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Chưa rõ họ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ họ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Trung - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Chưa rõ họ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ họ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Trung - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Nguyễn Thị Nẩm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Nẩm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 25/9/1966, hiện đang yên nghỉ tại Duy Vinh - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Nguyễn Mỹ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Mỹ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 7/6/1968, hiện đang yên nghỉ tại Duy Trinh - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Nguyễn dành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn dành, nguyên quán chưa rõ hi sinh 25/6/1968, hiện đang yên nghỉ tại Duy Sơn - Quảng Nam

1...100291003010031100321003310034100351003610037...74341