Trang 10038, kết quả từ 100371 tới 100380 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Chưa rõ họ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ họ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Trung - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Trương Văn Do

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Văn Do, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Phước - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Lê Pha

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Pha, nguyên quán chưa rõ, sinh 1939, hi sinh 20/8/1967, hiện đang yên nghỉ tại Duy Trinh - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Chưa rõ họ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ họ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Hòa - Thành phố Hội An - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Chưa rõ họ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ họ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Sơn - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Chưa rõ họ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ họ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Nghĩa - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Chưa rõ họ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ họ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Trung - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Nguyễn Hảo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hảo, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại Duy Vinh - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Đoàn Văn Thương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đoàn Văn Thương, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/5/1968, hiện đang yên nghỉ tại Duy Sơn - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Chưa rõ họ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ họ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Vinh - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam

1...100331003410035100361003710038100391004010041...74341