Trang 10039, kết quả từ 100381 tới 100390 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Chưa rõ họ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ họ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Nghĩa - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Chưa rõ họ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ họ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Nghĩa - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Chưa rõ họ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ họ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Nghĩa - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Nguyễn Tấn Sinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Tấn Sinh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 23/2/1970, hiện đang yên nghỉ tại Duy Nghĩa - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Chưa rõ họ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ họ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Nghĩa - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Lê Tường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Tường, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 20/10/1971, hiện đang yên nghỉ tại Duy Nghĩa - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Hồ Hải

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Hải, nguyên quán chưa rõ hi sinh 25/3/1984, hiện đang yên nghỉ tại TT Nam Phước - Huyện Tiên Phước - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Lê Thái

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Thái, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 18/5/1969, hiện đang yên nghỉ tại Duy Nghĩa - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Lê Văn Trợ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Trợ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 20/5/1967, hiện đang yên nghỉ tại Duy Nghĩa - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Lê Nhạn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Nhạn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1935, hi sinh 4/8/1967, hiện đang yên nghỉ tại Duy Nghĩa - Quảng Nam

1...100341003510036100371003810039100401004110042...74341