Trang 10040, kết quả từ 100391 tới 100400 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Võ Dư

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Dư, nguyên quán chưa rõ, sinh 1920, hi sinh 1/2/1968, hiện đang yên nghỉ tại Duy Nghĩa - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Vũ đình Hiệp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ đình Hiệp, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/11/1949, hiện đang yên nghỉ tại TT Nam Phước - Huyện Tiên Phước - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Nguyễn Thừa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thừa, nguyên quán chưa rõ, sinh 1939, hi sinh 25/7/1968, hiện đang yên nghỉ tại TT Nam Phước - Huyện Tiên Phước - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Nguyễn Thị Thanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Thanh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại TT Nam Phước - Huyện Tiên Phước - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Nguyễn Viết Hà

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Viết Hà, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại Duy Nghĩa - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Nguyễn Thị Điền.

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Điền., nguyên quán chưa rõ, sinh 1936, hi sinh 1967, hiện đang yên nghỉ tại TT Nam Phước - Huyện Tiên Phước - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Đinh Thành Quang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Thành Quang, nguyên quán chưa rõ, sinh 1939, hi sinh 29/12/1968, hiện đang yên nghỉ tại Duy Nghĩa - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Huỳnh Đinh MY

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Đinh MY, nguyên quán chưa rõ hi sinh 24/4/1969, hiện đang yên nghỉ tại TT Nam Phước - Huyện Tiên Phước - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Nguyễn Nỳ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Nỳ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 19/1/1953, hiện đang yên nghỉ tại TT Nam Phước - Huyện Tiên Phước - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Chưa rõ họ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ họ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Nghĩa - Quảng Nam

1...100351003610037100381003910040100411004210043...74341