Trang 10042, kết quả từ 100411 tới 100420 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Bùi Văn Canh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Canh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 14/5/1970, hiện đang yên nghỉ tại Duy Sơn - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Trần văn Phương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần văn Phương, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/3/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 3. Liệt sĩ Đỗ Văn Có

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Văn Có, nguyên quán chưa rõ, sinh 1930, hi sinh 1967, hiện đang yên nghỉ tại Duy Nghĩa - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Trần văn Phương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần văn Phương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 5/7/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 5. Liệt sĩ Phạm Hưu Nghĩa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Hưu Nghĩa, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại TT Nam Phước - Huyện Tiên Phước - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Trần văn Phước

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần văn Phước, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 2/2/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 7. Liệt sĩ Trần văn Phước

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần văn Phước, nguyên quán chưa rõ hi sinh 3/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 8. Liệt sĩ Chưa rõ họ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ họ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Nghĩa - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ LêThị Tám

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ LêThị Tám, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1971, hiện đang yên nghỉ tại TT Nam Phước - Huyện Tiên Phước - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Chưa rõ họ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ họ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Nghĩa - Quảng Nam

1...100371003810039100401004110042100431004410045...74341