Trang 10043, kết quả từ 100421 tới 100430 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyên Tiên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyên Tiên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1937, hi sinh 8/3/1960, hiện đang yên nghỉ tại TT Nam Phước - Huyện Tiên Phước - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Chưa rõ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đại Chánh - Xã Đại Chánh - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Trương Tăng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Tăng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại TT Nam Phước - Huyện Tiên Phước - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Chưa rõ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đại Chánh - Xã Đại Chánh - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Trần Thi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Thi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 14/7/1968, hiện đang yên nghỉ tại TT Nam Phước - Huyện Tiên Phước - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Chưa rõ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đại Chánh - Xã Đại Chánh - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Chưa rõ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đại Chánh - Xã Đại Chánh - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Chưa rõ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đại Chánh - Xã Đại Chánh - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Chưa rõ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đại Chánh - Xã Đại Chánh - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Nguyễn Đình Tâm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Tâm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 27/12/1971, hiện đang yên nghỉ tại Duy Nghĩa - Quảng Nam

1...100381003910040100411004210043100441004510046...74341