Trang 10068, kết quả từ 100671 tới 100680 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Mai Văn Bút

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mai Văn Bút, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Đại Thắng - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Đậu Văn Bổn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đậu Văn Bổn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 1974, hiện đang yên nghỉ tại Đại Lãnh - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Nguyễn Đăng Khải

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đăng Khải, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Xã Đại Đồng - Xã Đại Đồng - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Phạm Hồng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Hồng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Đại Thắng - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Mãi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Mãi, nguyên quán chưa rõ hi sinh 31/7/1974, hiện đang yên nghỉ tại Đại Lãnh - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Trịnh Nhứt Thuyên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trịnh Nhứt Thuyên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1935, hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại Đại Lãnh - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên quán chưa rõ hi sinh 30/7/1974, hiện đang yên nghỉ tại Đại Lãnh - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Nguyễn Thi Thanh Hào

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thi Thanh Hào, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đại Chánh - Xã Đại Chánh - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Võ Tựu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Tựu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Xã Đại Đồng - Xã Đại Đồng - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Lê Diệu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Diệu, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Đại Thắng - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam

1...100631006410065100661006710068100691007010071...74341