Trang 10072, kết quả từ 100711 tới 100720 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trần Thị Xuân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Thị Xuân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 17/2/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đại Chánh - Xã Đại Chánh - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Trương Thị Dân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Thị Dân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hiện đang yên nghỉ tại Đại Lãnh - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Chưa rõ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sỹ xã Đại Hồng - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Hoàng Bửu Hùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Bửu Hùng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1974, hiện đang yên nghỉ tại Đại Lãnh - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Dương Cúc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Cúc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1924, hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại Đại Phong - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Hứa Yên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hứa Yên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại TT ái Nghĩa - Huyện Tiên Phước - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Nông Đức Dương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nông Đức Dương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 29/7/1974, hiện đang yên nghỉ tại Đại Lãnh - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Chưa rõ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Đại Phong - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Nguyễn Như Nhàn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Như Nhàn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Đại Hiệp - Xã Đại Hiệp - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Chưa rõ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Đại Phong - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam

1...100671006810069100701007110072100731007410075...74341