Trang 10084, kết quả từ 100831 tới 100840 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lê Đông

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Đông, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 11/1966, hiện đang yên nghỉ tại Hòa Thạch - Xã Đại Hòa - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Võ Đức Rân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Đức Rân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1935, hi sinh 1971, hiện đang yên nghỉ tại TT ái Nghĩa - Huyện Tiên Phước - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Chưa rõ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đại Chánh - Xã Đại Chánh - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Trương Thanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Thanh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 1/1967, hiện đang yên nghỉ tại Xã Đại Quang - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Phan Văn Phú

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Văn Phú, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/1/1978, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Đại Thạnh - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Đặng Ngọc Tải

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đặng Ngọc Tải, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Đại Hiệp - Xã Đại Hiệp - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Trần Xuân Bình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Xuân Bình, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đại Chánh - Xã Đại Chánh - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Chưa rõ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đại Chánh - Xã Đại Chánh - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Chưa rõ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đại Chánh - Xã Đại Chánh - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Chưa rõ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đại Chánh - Xã Đại Chánh - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam

1...100791008010081100821008310084100851008610087...74341