Trang 10092, kết quả từ 100911 tới 100920 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Chưa rõ họ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ họ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Trung - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Nguyễn Trường Trọng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Trường Trọng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1975, hiện đang yên nghỉ tại Duy Sơn - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Nguyễn Xứng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xứng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1938, hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại Duy Châu -
 4. Liệt sĩ Võ Sáu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Sáu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/5/1967, hiện đang yên nghỉ tại Duy Tân - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Chưa rõ họ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ họ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Thành - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Trương Đăng Trân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Đăng Trân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1938, hi sinh 20/2/1969, hiện đang yên nghỉ tại Duy Phước - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Lê Tấn Đạt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Tấn Đạt, nguyên quán chưa rõ, sinh 1936, hi sinh 21/8/1975, hiện đang yên nghỉ tại Duy Thành - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Chưa rõ họ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ họ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Hòa - Thành phố Hội An - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Trần Minh Tám

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Minh Tám, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 23/7/1968, hiện đang yên nghỉ tại Duy Sơn - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Lê Văn Đề

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Đề, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 3/1/1968, hiện đang yên nghỉ tại Duy Hải - Thành phố Hội An - Quảng Nam

1...100871008810089100901009110092100931009410095...74341