Trang 10093, kết quả từ 100921 tới 100930 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Hồ Ngọc Giá

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Ngọc Giá, nguyên quán chưa rõ, sinh 1919, hi sinh 3/1968, hiện đang yên nghỉ tại Duy Tân - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Hồ Văn Hữu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Văn Hữu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1932, hiện đang yên nghỉ tại Duy Tân - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Chưa rõ họ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ họ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Thành - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Võ Văn Hơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Văn Hơn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 6/2/1971, hiện đang yên nghỉ tại Duy Hải - Thành phố Hội An - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Chưa rõ họ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ họ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Hải - Thành phố Hội An - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Lê văn Một

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê văn Một, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/5/1966, hiện đang yên nghỉ tại Duy Tân - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Võ Tung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Tung, nguyên quán chưa rõ, sinh 1934, hi sinh 4/8/1968, hiện đang yên nghỉ tại Duy Hải - Thành phố Hội An - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Chưa rõ họ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ họ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Thành - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ huỳnh chấn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ huỳnh chấn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1935, hi sinh 15/7/1971, hiện đang yên nghỉ tại Duy Hải - Thành phố Hội An - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Chưa rõ họ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ họ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Thành - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam

1...100881008910090100911009210093100941009510096...74341