Trang 10095, kết quả từ 100941 tới 100950 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Phong

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Phong, nguyên quán chưa rõ, sinh 1916, hi sinh 1953, hiện đang yên nghỉ tại Duy Tân - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Bùi Tơ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Tơ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 19/1970, hiện đang yên nghỉ tại Duy Tân - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Trương Văn Tám

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Văn Tám, nguyên quán chưa rõ hi sinh 3/7/1979, hiện đang yên nghỉ tại Duy Tân - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Nguyễn Thanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thanh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/9/1971, hiện đang yên nghỉ tại Duy Tân - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Nguyễn Thị Tám

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Tám, nguyên quán chưa rõ hi sinh 18/12/1971, hiện đang yên nghỉ tại Duy Tân - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Chưa rõ họ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ họ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Tân - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Trần Ngôn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Ngôn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại Duy Tân - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Thanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Thanh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại Duy Hải - Thành phố Hội An - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Chưa rõ họ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ họ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Tân - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Lê Trung Thảng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Trung Thảng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1930, hi sinh 24/7/1967, hiện đang yên nghỉ tại Duy Thành - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam

1...100901009110092100931009410095100961009710098...74341