Trang 10101, kết quả từ 101001 tới 101010 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trần Văn Phúc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Phúc, nguyên quán chưa rõ hi sinh 27/7/1974, hiện đang yên nghỉ tại Duy Phước - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Trần văn Giang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần văn Giang, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 3. Liệt sĩ Nguyễn Thị Bích

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Bích, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 11/3/1970, hiện đang yên nghỉ tại Duy Trinh - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Chưa rõ họ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ họ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Hòa - Thành phố Hội An - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ nguyễn Tuất

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ nguyễn Tuất, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Trung - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Hứa Bổ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hứa Bổ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1928, hi sinh 17/10/1970, hiện đang yên nghỉ tại Duy Phước - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Trần Văn Là

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Là, nguyên quán chưa rõ, sinh 1956, hi sinh 21/7/1969, hiện đang yên nghỉ tại Duy Phước - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tám

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tám, nguyên quán chưa rõ, sinh 1956, hi sinh 9/3/1972, hiện đang yên nghỉ tại Duy Trinh - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Trần văn Giang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần văn Giang, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 10/4/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 10. Liệt sĩ Trần văn Giỏi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần văn Giỏi, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/8/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu

1...100961009710098100991010010101101021010310104...74341