Trang 10103, kết quả từ 101021 tới 101030 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lê Văn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1923, hi sinh 12/1968, hiện đang yên nghỉ tại Duy Trung - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Lê Đình Công

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Đình Công, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 10/1969, hiện đang yên nghỉ tại Duy Trung - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Chưa rõ họ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ họ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Hòa - Thành phố Hội An - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Hồ Năm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Năm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/12/1966, hiện đang yên nghỉ tại Duy Trinh - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Trần Văn Xuân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Xuân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 15/5/1969, hiện đang yên nghỉ tại Duy Vinh - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Nguyễn Đắc Phùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đắc Phùng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1922, hi sinh 9/1/1948, hiện đang yên nghỉ tại Duy Phước - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Nguyễn Sính

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Sính, nguyên quán chưa rõ, sinh 1929, hi sinh 15/7/1950, hiện đang yên nghỉ tại Duy Vinh - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Lê văn Phụng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê văn Phụng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Trung - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Trần kim

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần kim, nguyên quán chưa rõ, sinh 1925, hi sinh 13/4/1948, hiện đang yên nghỉ tại Duy Phước - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Trần Bông

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Bông, nguyên quán chưa rõ hi sinh 22/2/1968, hiện đang yên nghỉ tại Duy Trinh - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam

1...100981009910100101011010210103101041010510106...74341