Trang 10105, kết quả từ 101041 tới 101050 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Chưa rõ họ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ họ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Hòa - Thành phố Hội An - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Nguyễn Trọng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Trọng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Hòa - Thành phố Hội An - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Nguyễn Sang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Sang, nguyên quán chưa rõ hi sinh 29/4/1956, hiện đang yên nghỉ tại Duy Sơn - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Diên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Diên, nguyên quán chưa rõ hi sinh 17/7/1970, hiện đang yên nghỉ tại Duy Sơn - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Chưa rõ họ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ họ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Trung - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Trương Thị Tùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Thị Tùng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 16/7/1971, hiện đang yên nghỉ tại Duy Phước - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Nguyễn văn Trâm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn văn Trâm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1937, hi sinh 12/11/1964, hiện đang yên nghỉ tại Duy Trung - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Chưa rõ họ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ họ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Nghĩa - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Võ Đức Chẩm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Đức Chẩm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1925, hi sinh 25/6/1947, hiện đang yên nghỉ tại Duy Vinh - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Bùi Đức Cảnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Đức Cảnh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 27/6/1969, hiện đang yên nghỉ tại Duy Sơn - Quảng Nam

1...101001010110102101031010410105101061010710108...74341