Trang 10112, kết quả từ 101111 tới 101120 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Hồ Hải

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Hải, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Tân - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Trần văn Dia Anh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần văn Dia Anh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/3/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 3. Liệt sĩ Hùynh Luyến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hùynh Luyến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 21/8/1973, hiện đang yên nghỉ tại Duy Thành - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Trần văn Diều

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần văn Diều, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 10/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 5. Liệt sĩ Trần văn Điền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần văn Điền, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1952, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 6. Liệt sĩ Lê Văn Thục

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Thục, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại Duy Thành - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Đặng A

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đặng A, nguyên quán chưa rõ, sinh 1919, hi sinh 1/7/1773, hiện đang yên nghỉ tại Duy Thành - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Nguyễn Thị Ba

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Ba, nguyên quán chưa rõ hi sinh 6/1973, hiện đang yên nghỉ tại Duy Tân - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Trần văn Đoàn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần văn Đoàn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1974, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 10. Liệt sĩ Hồ Hữu Tiên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Hữu Tiên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 28/3/1964, hiện đang yên nghỉ tại Duy Tân - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam

1...101071010810109101101011110112101131011410115...74341