Trang 10115, kết quả từ 101141 tới 101150 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trần Hữu Giá

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Hữu Giá, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Trinh - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Trương văn Kha

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương văn Kha, nguyên quán chưa rõ hi sinh 17/3/1978, hiện đang yên nghỉ tại Duy Phước - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Lê Bài

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Bài, nguyên quán chưa rõ, sinh 1920, hi sinh 17/2/1969, hiện đang yên nghỉ tại Duy Phước - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Đặng Ngọc Hùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đặng Ngọc Hùng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 25/3/1967, hiện đang yên nghỉ tại Duy Trinh - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Nguyễn Tấn Sỹ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Tấn Sỹ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 11/12/1969, hiện đang yên nghỉ tại Duy Vinh - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Chưa rõ họ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ họ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Hòa - Thành phố Hội An - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Trần Hữu Hoa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Hữu Hoa, nguyên quán chưa rõ hi sinh 18/2/1970, hiện đang yên nghỉ tại Duy Trinh - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Nguyễn Khắc bảy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Khắc bảy, nguyên quán chưa rõ, sinh 1956, hi sinh 8/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại Duy Trung - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Chưa rõ họ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ họ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Trung - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Lê Trung Lấn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Trung Lấn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/9/1950, hiện đang yên nghỉ tại Duy Phước - Quảng Nam

1...101101011110112101131011410115101161011710118...74341