Trang 10116, kết quả từ 101151 tới 101160 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Thị Kim Hùng Anh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Kim Hùng Anh, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Vinh - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Ngô Thị Ba

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Thị Ba, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 3/1973, hiện đang yên nghỉ tại Duy Hòa - Thành phố Hội An - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Chưa rõ họ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ họ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Trung - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Chưa rõ họ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ họ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Trinh - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Chưa rõ họ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ họ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Trung - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Ngô Bốn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Bốn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 7/1973, hiện đang yên nghỉ tại Duy Hòa - Thành phố Hội An - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hơn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1920, hi sinh 21/9/1969, hiện đang yên nghỉ tại Duy Vinh - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Phạm Công

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Công, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1954, hiện đang yên nghỉ tại Duy Phước - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Nguyễn Tá Chốn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Tá Chốn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 19/4/1967, hiện đang yên nghỉ tại Duy Sơn - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Chưa rõ họ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ họ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Trinh - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam

1...101111011210113101141011510116101171011810119...74341