Trang 10118, kết quả từ 101171 tới 101180 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Thái

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Thái, nguyên quán chưa rõ hi sinh 21/11/1962, hiện đang yên nghỉ tại Duy Trinh - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Chưa rõ họ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ họ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Phước - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Trần văn Đê

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần văn Đê, nguyên quán chưa rõ hi sinh 25/9/1948, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 4. Liệt sĩ Trần văn Đen

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần văn Đen, nguyên quán chưa rõ, sinh 1955, hi sinh 1974, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 5. Liệt sĩ Trần văn Đề

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần văn Đề, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 6. Liệt sĩ Ngô Tứ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Tứ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 7/1968, hiện đang yên nghỉ tại Duy Hòa - Thành phố Hội An - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Lê Văn Trí

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Trí, nguyên quán chưa rõ hi sinh 3/1968, hiện đang yên nghỉ tại Duy Vinh - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Trần văn Đe

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần văn Đe, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 9. Liệt sĩ Phạm Đắc Phải

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Đắc Phải, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Trung - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Trần văn Đạt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần văn Đạt, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/4/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu

1...101131011410115101161011710118101191012010121...74341