Trang 10119, kết quả từ 101181 tới 101190 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ trần Hữu Nha

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ trần Hữu Nha, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1949, hiện đang yên nghỉ tại Duy Trinh - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Trang Mực

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trang Mực, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 20/8/1971, hiện đang yên nghỉ tại Duy Vinh - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Đặng Trùng Khánh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đặng Trùng Khánh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 5/1/1970, hiện đang yên nghỉ tại Duy Sơn - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Năm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Năm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 2/6/1973, hiện đang yên nghỉ tại Duy Hòa - Thành phố Hội An - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ nguyễn Quang Dũng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ nguyễn Quang Dũng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại Duy Sơn - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ LS Nữ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ LS Nữ, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Sơn - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Chưa rõ họ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ họ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Trinh - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Lưu Sáu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lưu Sáu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/3/1970, hiện đang yên nghỉ tại Duy Sơn - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Hứa Văn Trung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hứa Văn Trung, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 15/3/1970, hiện đang yên nghỉ tại Duy Phước - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Chưa rõ họ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ họ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Trung - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam

1...101141011510116101171011810119101201012110122...74341