Trang 10123, kết quả từ 101221 tới 101230 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn A

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn A, nguyên quán chưa rõ, sinh 1930, hi sinh 1966, hiện đang yên nghỉ tại Duy Tân - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Thái văn Lục

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Thái văn Lục, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hiện đang yên nghỉ tại Duy Tân - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Lê Văn Cảnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Cảnh, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Tân - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Nguyễn Tiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Tiến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại Duy Tân - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Trần văn Đăng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần văn Đăng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 6. Liệt sĩ Huỳnh Tấn Bốn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Tấn Bốn, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Tân - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Ngô Khai

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Khai, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Tân - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Trần văn Cường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần văn Cường, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 9. Liệt sĩ Chưa rõ họ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ họ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Thành - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Trần văn Danh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần văn Danh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/12/1974, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu

1...101181011910120101211012210123101241012510126...74341