Trang 10124, kết quả từ 101231 tới 101240 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trần văn Dậm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần văn Dậm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 12/12/1966, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 2. Liệt sĩ Trần văn Cương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần văn Cương, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 3. Liệt sĩ Hoàng Quốc Việt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Quốc Việt, nguyên quán chưa rõ hi sinh 16/4/1980, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Dốc Bà Đắc - Huyện Tịnh Biên - An Giang
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Dốc Bà Đắc - Huyện Tịnh Biên - An Giang
 5. Liệt sĩ Chưa rõ họ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ họ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Tân - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Trương Văn Yêng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Văn Yêng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 27/1/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Dốc Bà Đắc - Huyện Tịnh Biên - An Giang
 7. Liệt sĩ Ai

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ai, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Dốc Bà Đắc - Huyện Tịnh Biên - An Giang
 8. Liệt sĩ Hoàng Thông

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Thông, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Tân - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Trịnh Xuân Hải

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trịnh Xuân Hải, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/1/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Dốc Bà Đắc - Huyện Tịnh Biên - An Giang
 10. Liệt sĩ Chưa rõ họ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ họ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Tân - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam

1...101191012010121101221012310124101251012610127...74341