Trang 10127, kết quả từ 101261 tới 101270 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Thị Mười

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Mười, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1970, hiện đang yên nghỉ tại Duy Tân - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Hồ Ngọc Lân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Ngọc Lân, nguyên quán chưa rõ hi sinh 25/7/1969, hiện đang yên nghỉ tại Duy Trinh - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Chưa rõ họ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ họ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Phước - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Võ Khả

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Khả, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 16/3/1969, hiện đang yên nghỉ tại Duy Thành - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Nguyễn Khắc Ba

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Khắc Ba, nguyên quán chưa rõ, sinh 1930, hi sinh 28/8/1969, hiện đang yên nghỉ tại Duy Trung - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Phan Thị Huỳnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Thị Huỳnh, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Tân - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Chưa rõ họ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ họ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Trung - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Phạm Hòa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Hòa, nguyên quán chưa rõ, sinh 1920, hiện đang yên nghỉ tại Duy Vinh - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Chưa rõ họ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ họ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Phước - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Chưa rõ họ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ họ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Hòa - Thành phố Hội An - Quảng Nam

1...101221012310124101251012610127101281012910130...74341