Trang 1013, kết quả từ 10121 tới 10130 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lý Thanh Sử

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lý Thanh Sử, nguyên quán chưa rõ hi sinh 28/7/1963, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Hòa Tú 2 - Xã Hòa Tú II - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Của

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Của, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Hòa Tú 2 - Xã Hòa Tú II - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Trần Văn Chói

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Chói, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/1/1976, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Hòa Tú 2 - Xã Hòa Tú II - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Mân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Mân, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Hòa Tú 2 - Xã Hòa Tú II - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Trần Văn Tám

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Tám, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/3/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Hòa Tú 2 - Xã Hòa Tú II - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Đời

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Đời, nguyên quán chưa rõ hi sinh 25/4/1965, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Hòa Tú 2 - Xã Hòa Tú II - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Đỗ Văn Phên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Văn Phên, nguyên quán chưa rõ hi sinh 13/8/1962, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Hòa Tú 2 - Xã Hòa Tú II - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Trần Văn Soi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Soi, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Hòa Tú 2 - Xã Hòa Tú II - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Dũng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Dũng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 26/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Hòa Tú 2 - Xã Hòa Tú II - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Đỗ Văn Hoàng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Văn Hoàng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 16/9/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Hòa Tú 2 - Xã Hòa Tú II - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng

1...100810091010101110121013101410151016...74341