Trang 10130, kết quả từ 101291 tới 101300 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trần văn Cu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần văn Cu, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 2. Liệt sĩ Lê Thị Tịnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Thị Tịnh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1971, hiện đang yên nghỉ tại Duy Vinh - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Chưa rõ họ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ họ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Trung - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Hồ thị Đây

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ thị Đây, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 18/11/1971, hiện đang yên nghỉ tại Duy Trung - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Chưa rõ họ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ họ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Phước - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Chưa rõ họ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ họ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Sơn - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Trần văn Coi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần văn Coi, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 8. Liệt sĩ Võ Đức Dũng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Đức Dũng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại Duy Vinh - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Nguyễn Mười

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Mười, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Trinh - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Lưu Lức

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lưu Lức, nguyên quán chưa rõ, sinh 1936, hi sinh 14/2/1969, hiện đang yên nghỉ tại Duy Trinh - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam

1...101251012610127101281012910130101311013210133...74341