Trang 10133, kết quả từ 101321 tới 101330 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lê Thị Nhẽ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Thị Nhẽ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1920, hi sinh 2/1968, hiện đang yên nghỉ tại Duy Trung - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Trương ánh Mười

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương ánh Mười, nguyên quán chưa rõ hi sinh 27/7/1968, hiện đang yên nghỉ tại Duy Trinh - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Chưa rõ họ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ họ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Trung - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Nguyễn Hạnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hạnh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1967, hiện đang yên nghỉ tại Duy Vinh - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Lê sáu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê sáu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 13/2/1972, hiện đang yên nghỉ tại Duy Sơn - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Võ Văn Cả

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Văn Cả, nguyên quán chưa rõ, sinh 1937, hi sinh 6/4/1971, hiện đang yên nghỉ tại Duy Hòa - Thành phố Hội An - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Trần Láo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Láo, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/10/1967, hiện đang yên nghỉ tại Duy Phước - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Ngô Đương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Đương, nguyên quán chưa rõ hi sinh 23/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại Duy Sơn - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Chưa rõ họ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ họ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Trinh - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Chưa rõ họ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ họ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Trung - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam

1...101281012910130101311013210133101341013510136...74341