Trang 10134, kết quả từ 101331 tới 101340 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Chưa rõ họ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ họ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Sơn - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Chưa rõ họ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ họ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Nghĩa - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Nguyễn Đáng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đáng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 5/10/1967, hiện đang yên nghỉ tại Duy Vinh - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Trần Căng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Căng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 13/2/1969, hiện đang yên nghỉ tại Duy Phước - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Võ Tấn Cường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Tấn Cường, nguyên quán chưa rõ, sinh 1960, hi sinh 5/5/1986, hiện đang yên nghỉ tại Duy Thành - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Mạnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Mạnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 1/3/1974, hiện đang yên nghỉ tại Duy Sơn - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Chưa rõ họ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ họ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Hòa - Thành phố Hội An - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Nguyễn Đức Văn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Văn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1931, hi sinh 6/7/1967, hiện đang yên nghỉ tại Duy Tân - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Nguyễn Tấn Anh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Tấn Anh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1928, hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại Duy Thành - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Chưa rõ họ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ họ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Thành - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam

1...101291013010131101321013310134101351013610137...74341