Trang 10142, kết quả từ 101411 tới 101420 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Văn Phú Bê

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Văn Phú Bê, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 2/1/1971, hiện đang yên nghỉ tại Duy Thành - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Trương Có

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Có, nguyên quán chưa rõ, sinh 1930, hi sinh 10/12/1951, hiện đang yên nghỉ tại Duy Phước - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Lê Thị Khá

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Thị Khá, nguyên quán chưa rõ, sinh 1908, hi sinh 20/8/1969, hiện đang yên nghỉ tại Duy Trung - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Lê Triêm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Triêm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1920, hi sinh 26/2/1968, hiện đang yên nghỉ tại Duy Vinh - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Cẩm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Cẩm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1947, hiện đang yên nghỉ tại Duy Trinh - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Nguyễn Thị Huỳnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Huỳnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1920, hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại Duy Vinh - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Trần Ba

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Ba, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 1967, hiện đang yên nghỉ tại Duy Tân - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Chưa rõ họ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ họ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Sơn - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Trương Văn Đó

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Văn Đó, nguyên quán chưa rõ, sinh 1932, hi sinh 22/2/1952, hiện đang yên nghỉ tại Duy Phước - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Hồ Phước Khôi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Phước Khôi, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/1961, hiện đang yên nghỉ tại Duy Trung - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam

1...101371013810139101401014110142101431014410145...74341