Trang 10143, kết quả từ 101421 tới 101430 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Ngô Tiên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Tiên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1922, hi sinh 24/4/1961, hiện đang yên nghỉ tại Duy Hòa - Thành phố Hội An - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Chưa rõ họ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ họ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Hòa - Thành phố Hội An - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Nguyễn Thị Nga

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Nga, nguyên quán chưa rõ hi sinh 9/9/1974, hiện đang yên nghỉ tại Duy Trinh - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Trần Văn Cảnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Cảnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 10/7/1968, hiện đang yên nghỉ tại Duy Vinh - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ nguyễn văn Năm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ nguyễn văn Năm, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Sơn - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Hưa Thanh Hải

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hưa Thanh Hải, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 15/4/1968, hiện đang yên nghỉ tại Duy Phước - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Chưa rõ họ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ họ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Trinh - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Nguyễn tá Cử

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn tá Cử, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/1/1969, hiện đang yên nghỉ tại Duy Trung - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Ngô Tặng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Tặng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 13/3/1970, hiện đang yên nghỉ tại Duy Hòa - Thành phố Hội An - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Chưa rõ họ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ họ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Sơn - Quảng Nam

1...101381013910140101411014210143101441014510146...74341