Trang 10144, kết quả từ 101431 tới 101440 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trần Văn Chi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Chi, nguyên quán chưa rõ hi sinh 19/2/1967, hiện đang yên nghỉ tại Duy Phước - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Chưa rõ họ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ họ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Trung - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Nguyễn Thị Năm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Năm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 19/2/1974, hiện đang yên nghỉ tại Duy Trinh - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Chưa rõ họ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ họ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Sơn - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Trần Văn Thanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Thanh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 1970, hiện đang yên nghỉ tại Duy Vinh - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Chưa rõ họ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ họ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Sơn - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Lê Trung Phục

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Trung Phục, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/3/1953, hiện đang yên nghỉ tại Duy Phước - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Chưa rõ họ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ họ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Trung - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Nguyễn Sanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Sanh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 1970, hiện đang yên nghỉ tại Duy Vinh - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Ngô Ba

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Ba, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 20/10/1967, hiện đang yên nghỉ tại Duy Hòa - Thành phố Hội An - Quảng Nam

1...101391014010141101421014310144101451014610147...74341