Trang 10145, kết quả từ 101441 tới 101450 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Sáu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Sáu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 12/12/1974, hiện đang yên nghỉ tại Duy Trinh - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Chưa rõ họ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ họ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Trung - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Nguyễn kiểm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn kiểm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1963, hiện đang yên nghỉ tại Duy Phước - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Trần lươn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần lươn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 27/5/1954, hiện đang yên nghỉ tại Duy Phước - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Chưa rõ họ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ họ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Hòa - Thành phố Hội An - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Lương Anh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lương Anh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1955, hi sinh 12/12/1974, hiện đang yên nghỉ tại Duy Trinh - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Lý Hữu Ban

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lý Hữu Ban, nguyên quán chưa rõ, sinh 1939, hi sinh 1974, hiện đang yên nghỉ tại Duy Vinh - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Nguyễn Quang Đồng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Quang Đồng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1929, hiện đang yên nghỉ tại Duy Trung - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Chưa rõ họ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ họ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Hòa - Thành phố Hội An - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Chưa rõ họ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ họ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Sơn - Quảng Nam

1...101401014110142101431014410145101461014710148...74341