Trang 10148, kết quả từ 101471 tới 101480 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Thị Tùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Tùng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 20/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại Duy Trinh - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Nguyễn Quang Mười

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Quang Mười, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 10/1968, hiện đang yên nghỉ tại Duy Hòa - Thành phố Hội An - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Chưa rõ họ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ họ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Nghĩa - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Dương Viết Thơ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Viết Thơ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1928, hi sinh 3/4/1974, hiện đang yên nghỉ tại Duy Nghĩa - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Hồ Tấn Chín

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Tấn Chín, nguyên quán chưa rõ, sinh 1956, hi sinh 19/2/1972, hiện đang yên nghỉ tại Duy Phước - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Chưa rõ họ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ họ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Sơn - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Chưa rõ họ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ họ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Trung - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Nguyễn Tràng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Tràng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1936, hi sinh 25/1/1970, hiện đang yên nghỉ tại Duy Trinh - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Phan Viết Tấn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Viết Tấn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1937, hi sinh 28/2/1972, hiện đang yên nghỉ tại Duy Vinh - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Chưa rõ họ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ họ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Nghĩa - Quảng Nam

1...101431014410145101461014710148101491015010151...74341