Trang 10150, kết quả từ 101491 tới 101500 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Mai Văn Được

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mai Văn Được, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 20/6/1969, hiện đang yên nghỉ tại Duy Nghĩa - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn út

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn út, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại Duy Vinh - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Anh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Anh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 3/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại Duy Nghĩa - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Bùi Hoa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Hoa, nguyên quán chưa rõ hi sinh 16/2/1970, hiện đang yên nghỉ tại Duy Sơn - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ lương Cẩm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ lương Cẩm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 29/2/1962, hiện đang yên nghỉ tại Duy Sơn - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Trần Mỹ Tửu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Mỹ Tửu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1924, hi sinh 1944, hiện đang yên nghỉ tại Duy Nghĩa - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Phan Snh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Snh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1931, hi sinh 7/1/1972, hiện đang yên nghỉ tại Duy Nghĩa - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Chưa rõ họ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ họ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Hòa - Thành phố Hội An - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Võ Đình Hơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Đình Hơn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 6/8/1968, hiện đang yên nghỉ tại Duy Nghĩa - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Chưa rõ họ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ họ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Trung - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam

1...101451014610147101481014910150101511015210153...74341