Trang 10151, kết quả từ 101501 tới 101510 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thống

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thống, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 18/8/1968, hiện đang yên nghỉ tại Duy Sơn - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Chưa rõ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đại Chánh - Xã Đại Chánh - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Trương Đình Ngọc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Đình Ngọc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1930, hi sinh 1/1970, hiện đang yên nghỉ tại Thôn 5 - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Chưa rõ họ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ họ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Nghĩa - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Lê Ngưu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Ngưu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1929, hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại Duy Nghĩa - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Trần văn Bông

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần văn Bông, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 7. Liệt sĩ Chưa rõ họ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ họ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Nghĩa - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Nguyễn Đức Tám

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Tám, nguyên quán chưa rõ, sinh 1928, hi sinh 10/1954, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sỹ xã Đại Hồng - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Trần văn Cấm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần văn Cấm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 21/3/1966, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 10. Liệt sĩ Trần văn Bớt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần văn Bớt, nguyên quán chưa rõ, sinh 1924, hi sinh 10/1948, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu

1...101461014710148101491015010151101521015310154...74341