Trang 10159, kết quả từ 101581 tới 101590 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Phạm Thân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Thân, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1953, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Đại Hiệp - Xã Đại Hiệp - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Nguyễn Quang Cam

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Quang Cam, nguyên quán chưa rõ, sinh 1958, hi sinh 9/1980, hiện đang yên nghỉ tại Thôn 5 - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Võ Thị Mười

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Thị Mười, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Đại Hiệp - Xã Đại Hiệp - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Chưa rõ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đại Chánh - Xã Đại Chánh - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Chưa rõ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Đại Thạnh - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ .Chưa rõ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ .Chưa rõ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sỹ xã Đại Hồng - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Phạm Tính

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Tính, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Đại Hiệp - Xã Đại Hiệp - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Chưa rõ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Đại Thạnh - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Chưa rõ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sỹ xã Đại Hồng - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Hồ Minh Hội

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Minh Hội, nguyên quán chưa rõ hi sinh 9/1978, hiện đang yên nghỉ tại Thôn 5 - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam

1...101541015510156101571015810159101601016110162...74341