Trang 10164, kết quả từ 101631 tới 101640 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Huỳnh Ba

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Ba, nguyên quán chưa rõ, sinh 1933, hi sinh 2/1970, hiện đang yên nghỉ tại Xã Đại Quang - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Nguyễn Trung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Trung, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Đại Thạnh - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Chưa rõ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đại Chánh - Xã Đại Chánh - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Nguyễn Thị Liên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Liên, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1973, hiện đang yên nghỉ tại Đại Nghĩa - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Chưa rõ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đại Chánh - Xã Đại Chánh - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Chưa rõ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đại Chánh - Xã Đại Chánh - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Phạm Văn Thảo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Thảo, nguyên quán chưa rõ hi sinh 19/2/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Đại Thạnh - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Trần Nữ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Nữ, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Đại Nghĩa - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Lê Hoạch Lạc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Hoạch Lạc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 22/10/1979, hiện đang yên nghỉ tại Đại Nghĩa - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Lê Hiên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Hiên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1920, hi sinh 1952, hiện đang yên nghỉ tại Đại Nghĩa - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam

1...101591016010161101621016310164101651016610167...74341