Trang 10165, kết quả từ 101641 tới 101650 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Đỗ Thị Kim Dung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Thị Kim Dung, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại Đại Nghĩa - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Đoàn Nghiêng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đoàn Nghiêng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1928, hi sinh 1957, hiện đang yên nghỉ tại Đại Nghĩa - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Trương Anh Cơ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Anh Cơ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại Đại Nghĩa - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Trần Cường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Cường, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1970, hiện đang yên nghỉ tại Đại Nghĩa - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Lê Viết Xảng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Viết Xảng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1939, hi sinh 1970, hiện đang yên nghỉ tại Đại Nghĩa - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Khuất Đình Ninh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Khuất Đình Ninh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 3/9/1968, hiện đang yên nghỉ tại Đại Nghĩa - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Huỳnh Văn Thiện

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Thiện, nguyên quán chưa rõ, sinh 1919, hi sinh 1951, hiện đang yên nghỉ tại Đại Nghĩa - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Đoàn Thị Mãnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đoàn Thị Mãnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 1970, hiện đang yên nghỉ tại Đại Nghĩa - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Nguyễn Đắc Hựu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đắc Hựu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1934, hi sinh 1954, hiện đang yên nghỉ tại Đại Nghĩa - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Khuất Nghị

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Khuất Nghị, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 9/6/1968, hiện đang yên nghỉ tại Đại Nghĩa - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam

1...101601016110162101631016410165101661016710168...74341