Trang 10168, kết quả từ 101671 tới 101680 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Thị Lan

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Lan, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đại Sơn - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Đinh Văn Thiết

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Văn Thiết, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1975, hiện đang yên nghỉ tại Đại Lãnh - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Lâm Quang Thới

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lâm Quang Thới, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Đại Thắng - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Chưa rõ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đại Chánh - Xã Đại Chánh - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Đoàn Mạnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đoàn Mạnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 1963, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đại Sơn - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Phùng Văn Thắng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phùng Văn Thắng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 1974, hiện đang yên nghỉ tại Đại Lãnh - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Nguyễn Kỳ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Kỳ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1930, hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại Đại Lãnh - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Hoàng Nghĩa Nhân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Nghĩa Nhân, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Xã Đại Đồng - Xã Đại Đồng - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Bùi Thẩn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Thẩn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1931, hi sinh 10/8/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đại Sơn - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Hồ Ngọc Hùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Ngọc Hùng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Xã Đại Đồng - Xã Đại Đồng - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam

1...101631016410165101661016710168101691017010171...74341