Trang 10174, kết quả từ 101731 tới 101740 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Thị Ba

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Ba, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Đại Thắng - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Trần Thanh Xuân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Thanh Xuân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 1974, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 3. Liệt sĩ Trần thị Hòa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần thị Hòa, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 4. Liệt sĩ Nguyễn Chức

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Chức, nguyên quán chưa rõ, sinh 1918, hi sinh 13/9/1945, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Xã Đại Đồng - Xã Đại Đồng - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Trần Thanh Tâm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Thanh Tâm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 25/4/1975, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 6. Liệt sĩ Trần Mậu Đinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Mậu Đinh, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Đại Thắng - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Lưu Đình Hòa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lưu Đình Hòa, nguyên quán chưa rõ hi sinh 9/1/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Dốc Bà Đắc - Huyện Tịnh Biên - An Giang
 8. Liệt sĩ Phạm Văn Niên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Niên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Đại Thắng - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Trần Thanh Sơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Thanh Sơn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 5/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 10. Liệt sĩ Trần thị Búa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần thị Búa, nguyên quán chưa rõ, sinh 1930, hi sinh 1955, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu

1...101691017010171101721017310174101751017610177...74341