Trang 10176, kết quả từ 101751 tới 101760 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Dương Duy Thành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Duy Thành, nguyên quán chưa rõ hi sinh 19/1/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Dốc Bà Đắc - Huyện Tịnh Biên - An Giang
 2. Liệt sĩ Lê Văn Thanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Thanh, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Đại Thắng - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Nguyễn Bán

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Bán, nguyên quán chưa rõ, sinh 1938, hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại Đại Lãnh - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Lê Văn Phú

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Phú, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 1974, hiện đang yên nghỉ tại Đại Lãnh - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Huỳnh Lâm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Lâm, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Đại Thắng - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Đoàn Quang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đoàn Quang, nguyên quán chưa rõ, sinh 1925, hi sinh 10/1965, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đại Sơn - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Đoàn Quốc Cự

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đoàn Quốc Cự, nguyên quán chưa rõ hi sinh 23/2/1975, hiện đang yên nghỉ tại Đại Lãnh - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Nguyễn Thái Được

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thái Được, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Xã Đại Đồng - Xã Đại Đồng - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Trần Dũng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Dũng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Đại Thắng - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Trần Phụ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Phụ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1920, hi sinh 1/3/1957, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đại Sơn - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam

1...101711017210173101741017510176101771017810179...74341