Trang 10183, kết quả từ 101821 tới 101830 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Huệ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Huệ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 23/2/1975, hiện đang yên nghỉ tại Đại Lãnh - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Trương Như Quả

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Như Quả, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hiện đang yên nghỉ tại Đại Phong - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Chưa rõ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Đại Phong - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Chưa rõ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Đại Phong - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Chưa rõ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Đại Phong - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Chưa rõ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Đại Phong - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Huỳnh Công Tuyển

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Công Tuyển, nguyên quán chưa rõ, sinh 1927, hi sinh 1949, hiện đang yên nghỉ tại Đại Phong - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Dương Văn Đức

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Văn Đức, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 7/1968, hiện đang yên nghỉ tại Đại Phong - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Chưa rõ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Đại Phong - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Bùi Hạnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Hạnh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/1967, hiện đang yên nghỉ tại Đại Phong - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam

1...101781017910180101811018210183101841018510186...74341