Trang 10190, kết quả từ 101891 tới 101900 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Phan Năm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Năm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 20/11/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đại Chánh - Xã Đại Chánh - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Nguyễn Quang Cận

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Quang Cận, nguyên quán chưa rõ, sinh 1910, hi sinh 1948, hiện đang yên nghỉ tại Thôn 5 - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Chưa có hài cốt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa có hài cốt, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Xã Đại Quang - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Trung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Trung, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Đại Thạnh - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Đỗ Thế Thi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Thế Thi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 5/1/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đại Chánh - Xã Đại Chánh - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Thơ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Thơ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1955, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sỹ xã Đại Hồng - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Sỹ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Sỹ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/6/1952, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sỹ xã Đại Hồng - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Đậu Sô

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đậu Sô, nguyên quán chưa rõ, sinh 1926, hi sinh 4/1954, hiện đang yên nghỉ tại Xã Đại Quang - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Chưa rõ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Đại Hiệp - Xã Đại Hiệp - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Trần Văn Thành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Thành, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 26/11/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đại Chánh - Xã Đại Chánh - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam

1...101851018610187101881018910190101911019210193...74341